သက်တမ်း၂နှစ် ၂၅ရက်၄နှစ် ၂၅ရက်
အတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)၇.၂၅%၇.၅၀%
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၁၉-၀၁-၂၀၂၁၁၉-၀၁-၂၀၂၁
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၁၅-၀၂-၂၀၂၃၁၅-၀၂-၂၀၂၅
အတိုးပေးမည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်
လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၅၀၀,၀၀၀
သက်တမ်း၂ နှစ် ၂၅ရက်၄နှစ် ၂၅ရက်
အတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)၇.၂၅%၇.၅၀%
အနိမ့်ဆုံးရနှုန်း (%)
၇.၉၀၀%
၈.၇၇၅%
အမြင့်ဆုံးရနှုန်း (%)
၈.၇၀၀%
၉.၀၀၀%
လေလံပွဲကျင်းပသည့်နေ့ရက်၁၉-၀၁-၂၀၂၁၁၉-၀၁-၂၀၂၁
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၁၅-၀၂-၂၀၂၃၁၅-၀၂-၂၀၂၅
အတိုးပေးမည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၃၉,၅၀၀၃၃၀,၈၂၀
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်စာရင်းရှင်းလင်းပေးချေရမည့်နေ့ရက်သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်သက်တမ်းအတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)အနိမ့်ဆုံးရနှုန်း (%)အမြင့်ဆုံးရနှုန်း (%)အတိုးပေးမည့်ရက်လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
19/Jan/202121/Jan/202115/Feb/20254 Year 25 Days7.50%8.775%9.000%15 Feb and 15 Aug500,000330,820
19/Jan/202121/Jan/202115/Feb/20232 Year 25 Days7.25%7.900%8.700%15 Feb and 15 Aug39,500
22/Dec/202024/Dec/202015/Feb/20254 Year 1 Months 22 Days7.50%8.750%9.000%15 Feb and 15 Aug600,000386,500
22/Dec/202024/Dec/202015/Feb/20232 Year 1 Months 22 Days7.25%8.500%8.700%15 Feb and 15 Aug84,500
17/Nov/202019/Nov/202015/Aug/20254 Year 8 Months 27 Days7.50%8.600%9.000%15 Feb and 15 Aug800,000435,200
17/Nov/202019/Nov/202015/Feb/20232 Year 2 Months 27 Days7.25%7.250%8.700%15 Feb and 15 Aug78,500
20/Oct/202022/Oct/202015/Aug/20254 Year 9 Months 24 Days7.50%8.600%9.000%15 Feb and 15 Aug500,000398,000
20/Oct/202022/Oct/202015/Feb/20232 Year 3 Months 24 Days7.25%8.500%8.675%15 Feb and 15 Aug102,000
15/Sep/202017/Sep/202015/Aug/20254 Year 10 Months 29 Days7.50%8.750%9.000%15 Feb and 15 Aug450,000186,700
15/Sep/202017/Sep/202015/Feb/20232 Year 4 Months 29 Days7.25%7.250%8.700%15 Feb and 15 Aug142,000
18/Aug/202020/Aug/202015/Aug/20254 Year 11 Months 26 Days7.500%8.450%8.940%15 Feb and 15 Aug600,000180,600
18/Aug/202020/Aug/202015/Feb/20232 Year 5 Months 26 Days7.250%8.425%8.600%15 Feb and 15 Aug71,500
21/July/202023/July/202015/Nov/20255 Year 3 Months 23 Days7.500%8.250%8.800%15 May and 15 Nov600,000259,300
21/July/202023/July/202015/Aug/20222 Year 0 Months 23 Days7.250%8.000%8.500%15 Feb and 15 Aug193,500
16/June/202018/June/202015/Nov/20255 Year 4 Months 28 Days7.500%8.199%8.500%15 May and 15 Nov610,000279,600
16/June/202018/June/202015/Aug/20222 Year 1 Months 28 Days7.250%7.899%8.250%15 Feb and 15 Aug252,010
19/May/202021/May/202015/Nov/20255 Year 5 Months 25 Days7.500%7.500%8.500%15 May and 15 Nov500,000102,580
19/May/202021/May/202015/Aug/20222 Year 2 Months 25 Days7.250%7.100%8.250%15 Feb and 15 Aug345,000
28/Apr/202030/Apr/202015/May/20255 Year 0 Months 15 Days9.750%9.740%10.000%15 May and 15 Nov500,000281,000
28/Apr/202030/Apr/202015/Feb/20221 Year 9 Months 16 Days9.500%9.450%9.800%15 Feb and 15 Aug154,000
17/Mar/202019/Mar/202015/May/20255 Year 1 Months 26 Days9.750%9.900%10.200%15 May and 15 Nov450,00076,850
17/Mar/202019/Mar/202015/Feb/20221 Year 10 Months 27 Days9.500%9.750%9.950%15 Feb and 15 Aug62,500
18/Feb/202020/Feb/202015/Feb/20225 Year 2 Months 25 Days9.750%9.750%10.100%15 May and 15 Nov200,00039,320
18/Feb/202020/Feb/202015/Feb/20221 Year 11 Months 26 Days9.500%9.750%9.999%15 Feb and 15 Aug21,300
21/Jan/202023/Jan/202015/Feb/20222 Year 0 Months 23 Days9.500%9.500%9.999%15 Feb and 15 Aug500,00023,920
21/Jan/202023/Jan/202015/May/20255 Year 3 Months 22 Days9.750%9.990%10.150%17 May and 15 Nov-94,201
17/Dec/201919/Dec/201915/Nov/20244 Year 10 Months 27 Days9.75%9.750%10.000%15 May and 15 Nov200,000198,519
26/Nov/201928/Nov/201915/Nov/20233 Year 11 Months 18 Days9.50%9.650%10.000%15 May and 15 Nov100,00048,556
26/Nov/201928/Nov/201915/Nov/20244 Year 11 Months 18 Days9.75%9.759%10.000%15 May and 15 Nov300,000253,032
29/Oct/201931/Oct/201915/Nov/20245 Year 0 Months 15 Days9.75%9.700%10.100%15 May and 15 Nov400,000332,789
17/Sep/201919/Sep/201915/Nov/20245 Year 1 Months 27 Days9.75%9.600%10.100%15 May and 15 Nov310,000101,267
20/Aug/201922/Aug/201915/Nov/20212 Year 2 Months 24 Days9.50%9.730%9.900%15 May and 15 Nov100,00086,464
20/Aug/201922/Aug/201915/May/20233 Year 8 Months 23 Days9.50%9.700%10.000%15 May and 15 Nov310,000224,934
23/Jul/201925/Jul/201915/Nov/20212 Year 3 Months 21 Days9.50%9.650%9.900%15 May and 15 Nov400,00068,078
23/Jul/201925/Jul/201915/May/20222 Year 9 Months 20 Days9.50%9.450%9.990%15 May and 15 Nov-206,853
23/Jul/201925/Jul/201915/May/20233 Year 9 Months 20 Days9.50%9.450%9.950%15 May and 15 Nov-80,329
18/Jun/201920/Jun/201915/Nov/20212 Year 4 Months 26 Days9.50%9.500%9.900%15 May and 15 Nov330,000235,322
18/Jun/201920/Jun/201915/May/20233 Year 10 Months 25 Days9.50%9.450%9.890%15 May and 15 Nov200,00080,155
18/Jun/201920/Jun/201915/May/20244 Year 10 Months 25 Days9.75%9.650%9.850%15 May and 15 Nov100,00099,875
14/May/201916/May/201915/May/20244 Year 11 Months 29 Days9.75%9.600%9.850%15 May and 15 Nov700,000685,014
23/Apr/201925/Apr/201915/Nov/20201 Year 6 Months 21 Days9.50%9.850%9.850%15 May and 15 Nov150,00050,743
23/Apr/201925/Apr/201915/Nov/20212 Year 6 Months 21 Days9.50%9.900%10.000%15 May and 15 Nov-34,139
12/Mar/201914/Mar/201915/Nov/20201 Year 8 Months 1 Days9.50%9.890%9.890%15 May and 15 Nov300,000497
12/Mar/201914/Mar/201915/Nov/20212 Year 8 Months 1 Days9.50%9.900%10.000%15 May and 15 Nov-24,237
19/Feb/201921/Feb/201915/Nov/20201 Year 8 Months 25 Days9.50%9.850%9.990%15 May and 15 Nov150,00012,909
19/Feb/201921/Feb/201915/Nov/20212 Year 8 Months 25 Days9.50%9.650%10.000%15 May and 15 Nov-66,122
15/Jan/201917/Jan/201915/Nov/20201 Year 9 Months 29 Days9.50%9.499%9.999%15 May and 15 Nov250,00038,340
15/Jan/201917/Jan/201915/Nov/20212 Year 9 Months 29 Days9.50%9.499%10.000%15 May and 15 Nov-33,380
18/Dec/201820/Dec/201815/May/20223 Year 4 Months 25 Days9.50%9.500%9.990%15 May and 15 Nov300,00096,416
18/Dec/201820/Dec/201815/May/20234 Year 4 Months 25 Days9.50%9.500%10.050%15 May and 15 Nov-94,081
13/Nov/201815/Nov/201815/May/20223 Year 6 Months 0 Days9.50%8.750%9.600%15 May and 15 Nov890,120506,388
13/Nov/201815/Nov/201815/May/20234 Year 6 Months 0 Days9.50%9.000%9.850%15 May and 15 Nov-307,410
16/Oct/201818/Oct/201815/Nov/20213 Year 0 Months 28 Days9.50%7.000%9.500%15 May and 15 Nov300,00010,222
16/Oct/201818/Oct/201815/Nov/20235 Year 0 Months 28 Days9.50%8.249%9.650%15 May and 15 Nov-199,852
18/Sep/201820/Sep/201815/Nov/20213 Year 1 Months 26 Days9.50%7.250%7.250%15 May and 15 Nov300,00014,871
18/Sep/201820/Sep/201815/Nov/20235 Year 1 Months 26 Days9.50%7.500%8.950%15 May and 15 Nov-300,785
21/Aug/201823/Aug/201815/Nov/20213 Year 2 Months 23 Days9.50%8.000%8.000%15 May and 15 Nov300,00053,127
21/Aug/201823/Aug/201815/Nov/20235 Year 2 Months 23 Days9.50%8.250%9.199%15 May and 15 Nov-206,360
24/Jul/201826/Jul/201815/Nov/20213 Year 3 Months 20 Days9.50%9.000%9.100%15 May and 15 Nov200,000161,290
24/Jul/201826/Jul/201815/Nov/20235 Year 3 Months 20 Days9.50%9.000%9.300%15 May and 15 Nov-41,238
19/Jun/201821/Jun/201815/Nov/20224 Year 4 Months 25 Days9.50%9.250%9.500%15 May and 15 Nov201,000201,919
15/May/201817/May/201815/May/20212 Year 11 Months 28 Days9.50%9.000%9.440%15 May and 15 Nov684,460526,576
15/May/201817/May/201815/Nov/20224 Year 5 Months 29 Days9.50%9.500%9.800%15 May and 15 Nov-155,429
10/Apr/201812/Apr/201815/May/20213 Year 1 Months 3 Days9.50%9.450%10.000%15 May and 15 Nov350,000138,321
10/Apr/201812/Apr/201815/Nov/20224 Year 7 Months 3 Days9.50%10.000%10.200%15 May and 15 Nov-18,104
20/Mar/201822/Mar/201815/May/20213 Year 1 Months 23 Days9.50%9.970%10.000%15 May and 15 Nov350,00064,523
20/Mar/201822/Mar/201815/Nov/20224 Year 7 Months 24 Days9.50%10.150%10.190%15 May and 15 Nov-5,765
20/Feb/201822/Feb/201815/May/20213 Year 2 Months 23 Days9.50%9.450%10.000%15 May and 15 Nov150,00078,228
20/Feb/201822/Feb/201815/Nov/20224 Year 8 Months 24 Days9.50%9.900%10.200%15 May and 15 Nov-7,559
16/Jan/201818/Jan/201815/May/20213 Year 3 Months 27 Days9.50%9.800%9.800%15 May and 15 Nov400,000102,164
16/Jan/201818/Jan/201815/Nov/20224 Year 9 Months 28 Days9.50%10.000%10.000%15 May and 15 Nov-1,962
19/Dec/201721/Dec/201715/May/20213 Year 4 Months 24 Days9.50%9.550%9.850%15 May and 15 Nov201,00095,332
19/Dec/201721/Dec/201715/Nov/20224 Year 10 Months 25 Days9.50%9.700%10.000%15 May and 15 Nov-9,403
14/Nov/201716/Nov/201715/May/20202 Year 5 Months 29 Days9.50%9.800%10.000%15 May and 15 Nov90,00098,982
24/Oct/201726/Oct/201715/Nov/20225 Year 0 Months 20 Days9.50%9.800%10.000%15 May and 15 Nov200,00015,774
19/Sep/201721/Sep/201715/Nov/20225 Year 1 Months 25 Days9.50%9.670%9.909%15 May and 15 Nov110,00090,142
15/Aug/201717/Aug/201715/Nov/20225 Year 2 Months 29 Days9.50%9.699%9.900%15 May and 15 Nov150,000100,441
11/Jul/201713/Jul/201715/May/20202 Year 10 Months 2 Days9.50%9.270%9.899%15 May and 15 Nov300,00093,701
20/Jun/201722/Jun/201715/May/20202 Year 10 Months 23 Days9.50%8.991%9.800%15 May and 15 Nov150,000107,505
16/May/201718/May/201715/May/20202 Year 11 Months 27 Days9.50%9.000%9.600%15 May and 15 Nov300,000184,590
25/Apr/201727/Apr/201715/May/20203 Year 0 Months 18 Days9.50%9.000%9.000%15 May and 15 Nov139,200105,148
21/Mar/201723/Mar/201715/May/20203 Year 1 Months 22 Days9.50%9.000%10.000%15 May and 15 Nov149,20020,208
21/Feb/201723/Feb/201715/May/20203 Year 2 Months 22 Days9.50%9.400%10.000%15 May and 15 Nov364,800119,335
17/Jan/201719/Jan/201715/May/20203 Year 3 Months 26 Days9.50%9.400%9.600%15 May and 15 Nov200,00019,806
20/Dec/201622/Dec/201615/May/20192 Year 4 Months 23 Days9.25%9.000%9.300%15 May and 15 Nov400,000297,759
15/Nov/201617/Nov/201615/May/20192 Year 5 Months 28 Days9.25%8.700%9.300%15 May and 15 Nov445,800423,708
18/Oct/201620/Oct/201615/May/20181 Year 6 Months 25 Days9.00%8.600%8.999%15 May and 15 Nov200,000120,399
20/Sep/201622/Sep/201615/May/20181 Year 7 Months 23 Days9.00%8.700%8.899%15 May and 15 Nov200,000200,431