သက်တမ်း၂နှစ် ၂၅ရက်၄နှစ် ၂၅ရက်
အတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)၇.၂၅%၇.၅၀%
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၁၉-၀၁-၂၀၂၁၁၉-၀၁-၂၀၂၁
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၁၅-၀၂-၂၀၂၃၁၅-၀၂-၂၀၂၅
အတိုးပေးမည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်
လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၅၀၀,၀၀၀
သက်တမ်း၂ နှစ် ၂၅ရက်၄နှစ် ၂၅ရက်
အတိုးနှုန်း (၁နှစ်စာ)၇.၂၅%၇.၅၀%
အနိမ့်ဆုံးရနှုန်း (%)
၇.၉၀၀%
၈.၇၇၅%
အမြင့်ဆုံးရနှုန်း (%)
၈.၇၀၀%
၉.၀၀၀%
လေလံပွဲကျင်းပသည့်နေ့ရက်၁၉-၀၁-၂၀၂၁၁၉-၀၁-၂၀၂၁
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၁၅-၀၂-၂၀၂၃၁၅-၀၂-၂၀၂၅
အတိုးပေးမည့်ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နှင့် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၃၉,၅၀၀၃၃၀,၈၂၀