သက်တမ်း
၉၈ ရက်
၁၈၂ ရက်
၃၆၄ ရက်
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်
၂၇/၀၁/၂၀၂၁၂၇/၀၁/၂၀၂၁၂၇/၀၁/၂၀၂၁
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်
၀၇/၀၅/၂၀၂၁
၃၀/၀၇/၂၀၂၁
၂၈/၀၁/၂၀၂၂
လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၄၀၀,၀၀၀
သက်တမ်း၉၈ ရက်၁၈၂ ရက်
၃၆၄ ရက်
အနိမ့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%)
၇.၅၀၀%
၇.၇၅၀%

၈.၄၀၀%

အမြင့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%)
၇.၆၃၀%

၇.၈၃၅%

၈.၇၀၀%

လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၂၇/၀၁/၂၀၂၁
၂၇/၀၁/၂၀၂၁၂၇/၀၁/၂၀၂၁
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၀၇/၀၅/၂၀၂၁
၃၀/၀၇/၂၀၂၁
၂၈/၀၁/၂၀၂၂
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၂၅၃,၀၀၀
၃၆,၅၀၀
၁၁၀,၅၀၀