သက်တမ်း
၉၈ ရက်
၁၈၂ ရက်
၃၆၄ ရက်
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်
၂၇/၀၁/၂၀၂၁၂၇/၀၁/၂၀၂၁၂၇/၀၁/၂၀၂၁
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်
၀၇/၀၅/၂၀၂၁
၃၀/၀၇/၂၀၂၁
၂၈/၀၁/၂၀၂၂
လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၄၀၀,၀၀၀
သက်တမ်း၉၈ ရက်၁၈၂ ရက်
၃၆၄ ရက်
အနိမ့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%)
၇.၅၀၀%
၇.၇၅၀%

၈.၄၀၀%

အမြင့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%)
၇.၆၃၀%

၇.၈၃၅%

၈.၇၀၀%

လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်၂၇/၀၁/၂၀၂၁
၂၇/၀၁/၂၀၂၁၂၇/၀၁/၂၀၂၁
သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်၀၇/၀၅/၂၀၂၁
၃၀/၀၇/၂၀၂၁
၂၈/၀၁/၂၀၂၂
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
၂၅၃,၀၀၀
၃၆,၅၀၀
၁၁၀,၅၀၀
လေလံပွဲကျင်းပမည့်နေ့ရက်စာရင်းရှင်းလင်းပေးချေရမည့်နေ့ရက်သက်တမ်းစေ့မည့်နေ့ရက်သက်တမ်းအနိမ့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%)အမြင့်ဆုံးလျော့နှုန်း (%)လေလံခေါ်ယူလိုသည့်ပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
လေလံအောင်မြင်သောပမာဏ
(ကျပ်သန်းပေါင်း)
27/Jan/202129/Jan/202107/May/202198 Days7.500%7.630%400,000253,000
27/Jan/202129/Jan/202130/July/2021182 Days7.750%7.835%36,500
27/Jan/202129/Jan/202128/Jan/2022364 Days8.400%8.700%110,500
06/Jan/202108/Jan/202109/April/202191 Days7.250%7.690%190,800
06/Jan/202108/Jan/202109/July/2021182 Days7.750%7.835%41,000
06/Jan/202108/Jan/202107/Jan/2022364 Days8.099%8.750%68,200
16/Dec/202018/Dec/202012/March/202184 Days7.250%7.695%649,500
16/Dec/202018/Dec/202025/June/2021189 Days7.750%7.845%108,000
16/Dec/202018/Dec/202017/Dec/2021364 Days8.500%8.780%42,500
02/Dec/202004/Dec/202005/March/202191 Days7.250%7.700%453,200
02/Dec/202004/Dec/202004/June/2021182 Days7.750%7.850%121,500
02/Dec/202004/Dec/202003/Dec/2021364 Days8.500%8.870%225,300
11/Nov/202016/Nov/202005/Feb/202181 Days7.400%7.725%371,000
11/Nov/202016/Nov/202007/May/2021172 Days7.750%7.860%45,700
11/Nov/202016/Nov/202012/Nov/2021361 Days8.495%8.890%194,000
04/Nov/202006/Nov/202005/Feb/202191 Days7.250%7.700%430,000
04/Nov/202006/Nov/202007/May/2021182 Days7.700%7.835%78,500
04/Nov/202006/Nov/202005/Nov/2021364 Days8.450%8.650%173,300
14/Oct/202016/Oct/202008/Jan/202184 Days7.250%7.495%350,000
14/Oct/202016/Oct/202009/Apirl/2021175 Days7.700%7.839%126,200
14/Oct/202016/Oct/202015/Oct/2021364 Days8.445%8.550%223,800
07/Oct/202009/Oct/202008/Jan/202191 Days7.200%7.500%224,000
07/Oct/202009/Oct/202009/Apirl/2021182 Days7.600%7.850%149,270
07/Oct/202009/Oct/202008/Oct/2021364 Days8.450%8.550%126,730
23/Sept/202025/Sept/202006/Nov/202042 Days6.800%7.100%313,000
23/Sept/202025/Sept/202018/Dec/202084 Days7.000%7.500%329,000
23/Sept/202025/Sept/202019/March/2021175 Days7.750%7.895%77,000
23/Sept/202025/Sept/202017/Sept/2021357 Days8.490%8.600%81,000
02/Sept/202004/Sept/202009/Oct/202035 Days5.750%7.200%343,500
02/Sept/202004/Sept/202004/Dec/202091 Days7.200%7.500%237,500
02/Sept/202004/Sept/202005/March/2021182 Days7.700%7.900%94,700
02/Sept/202004/Sept/202003/Sept/2021364 Days8.400%8.600%107,000
26/Aug/202028/Aug/202004/Dec/202098 Days6.995%7.400%361,000
26/Aug/202028/Aug/202026/Feb/2021182 Days7.575%7.800%191,500
26/Aug/202028/Aug/202027/Aug/2021364 Days8.350%8.500%147,500
05/Aug/202007/Aug/202006/Nov/202091 Days6.850%7.400%466,000
05/Aug/202007/Aug/202005/Feb/2021182 Days7.600%7.800%78,500
05/Aug/202007/Aug/202006/Aug/2021364 Days8.185%8.500%131,500
29/July/202004/Aug/202006/Nov/202094 Days6.850%7.300%506,100
29/July/202004/Aug/202029/Jan/2021178 Days7.500%7.750%104,500
29/July/202004/Aug/202030/July/2021360 Days8.000%8.350%89,400
01/July/202003/July/202009/Oct/202098 Days6.750%7.290%428,000
01/July/202003/July/202008/Jan/2021189 Days7.350%7.750%109,500
01/July/202003/July/202025/June/2021357 Days8.000%8.350%124,500
24/June/202026/June/202025/Sept/202091 Days6.000%7.100%417,500
24/June/202026/June/202018/Dec/2020175 Days7.250%7.600%31,000
24/June/202026/June/202025/June/2021364 Days7.855%8.298%210,000
03/June/202005/June/202004/Sept/202091 Days6.500%6.900%391,000
03/June/202005/June/202004/Dec/2020182 Days7.250%7.500%29,000
03/June/202005/June/202004/June/2021364 Days7.900%8.099%80,000
27/May/202029/May/202028/Aug/202091 Days6.750%7.200%385,500
27/May/202029/May/202004/Dec/2020189 Days7.400%7.749%80,600
27/May/202029/May/202028/May/2021364 Days7.800%8.300%33,900
13/May/202015/May/202007/Aug/202084 Days4.500%7.300%487,000
13/May/202015/May/202013/Nov/2020182 Days7.500%7.750%7,700
13/May/202015/May/202007/May/2021357 Days8.000%8.500%5,300
22/Apr/202024/Apr/202031/Jul/202098 Days7.800%7.950%465,000
22/Apr/202024/Apr/202016/Oct/2020175 Days7.500%9.070%129,700
22/Apr/202024/Apr/202023/Apr/2021364 Days9.000%9.480%5,300
11/Mar/202013/Mar/202005/Jun/202084 Days8.000%8.100%117,000
11/Mar/202013/Mar/202004/Sep/2020175 Days---
11/Mar/202013/Mar/202005/Mar/2021357 Days9.480%9.500%5,500
04/Mar/202006/Mar/202005/Jun/202091 Days8.000%8.100%337,000
04/Mar/202006/Mar/202004/Sep/2020182 Days-
04/Mar/202006/Mar/202005/Mar/2021364 Days9.300%9.500%60,000
26/Feb/202028/Feb/202029/May/202091 Days8.000%8.000%353,500
26/Feb/202028/Feb/202028/Aug/2020182 Days8.900%8.900%13,900
26/Feb/202028/Feb/202026/Feb/2021364 Days9.450%9.500%32,600
5/Feb/202007/Feb/202015/May/202098 Days8.000%8.300%265,000
5/Feb/202007/Feb/202007/Aug/2020182 Days8.900%8.950%25,000
5/Feb/202007/Feb/202005/Feb/2021364 Days9.450%9.500%43,000
29/Jan/202031/Jan/202024/Apr/202084 Days8.000%8.250%341,500
29/Jan/202031/Jan/202031/Jul/2020182 Days8.895%8.950%26,000
29/Jan/202031/Jan/202029/Jan/2021364 Days9.450%9.500%41,000
08/Jan/202010/Jan/202003/Apr/202084 Days7.950%8.300%433,500
08/Jan/202010/Jan/202003/Jul/2020175 Days8.850%9.000%8,500
08/Jan/202010/Jan/202008/Jan/2021364 Days9.400%9.500%50,600
11/Dec/201913/Dec/201913/Mar/202091 Days7.900%8.120%338,000
11/Dec/201913/Dec/201905/Jun/2020175 Days8.800%8.950%121,000
11/Dec/201913/Dec/201904/Dec/2020357 Days9.350%9.500%75,500
04/Dec/201906/Dec/201906/Mar/202091 Days7.980%8.100%343,500
04/Dec/201906/Dec/201905/Jun/2020182 Days8.850%8.950%15,000
04/Dec/201906/Dec/201904/Dec/2020364 Days9.299%9.490%41,500
13/Nov/201915/Nov/201907/Feb/202084 Days8.200%8.200%344,000
13/Nov/201915/Nov/201915/May/2020182 Days8.950%9.000%106,000
13/Nov/201915/Nov/201913/Nov/2020364 Days9.299%9.499%50,000
06/Nov/201908/Nov/201907/Feb/202091 Days7.900%8.400%400,000242,000
06/Nov/201908/Nov/201915/May/2020189 Days9.000%9.100%5,000
23/Oct/201925/Oct/201931/Jan/202098 Days7.800%8.300%430,000
23/Oct/201925/Oct/201924/Apr/2020182 Days8.800%9.150%249,000
23/Oct/201925/Oct/201916/Oct/2020357 Days9.350%9.500%21,000
02/Oct/201904/Oct/201910/Jan/202098 Days8.000%8.300%300,000226,000
02/Oct/201904/Oct/201903/Apr/2020182 Days9.150%9.150%22,000
02/Oct/201904/Oct/201925/Sep/2020357 Days9.500%9.500%10,500
25/Sep/201927/Sep/201920/Dec/201984 Days7.500%8.300%445,500
25/Sep/201927/Sep/201920/Mar/2020175 Days9.000%9.150%42,000
25/Sep/201927/Sep/201918/Sep/2020357 Days9.450%9.500%5,500
11/Sep/201913/Sep/201906/Dec/201984 Days7.950%8.250%208,000
11/Sep/201913/Sep/201920/Mar/2020189 Days9.000%9.150%25,520
11/Sep/201913/Sep/201904/Sep/2020357 Days9.400%9.400%45,000
28/Aug/201930/Aug/201929/Nov/201991 Days7.900%8.110%146,000
28/Aug/201930/Aug/201906/Mar/2020189 Days8.900%9.150%185,520
28/Aug/201930/Aug/201921/Aug/2020357 Days9.480%9.500%26,000
14/Aug/201916/Aug/201915/Nov/201991 Days7.900%7.995%215,500
14/Aug/201916/Aug/201921/Feb/2020189 Days7.500%9.100%65,500
14/Aug/201916/Aug/201907/Aug/2020357 Days9.250%9.500%19,000
10/Jul/201912/Jul/201911/Oct/201991 Days7.965%8.250%221,000
10/Jul/201912/Jul/201910/Jan/2020182 Days8.900%9.150%140,000
10/Jul/201912/Jul/201903/Jul/2020357 Days9.000%9.500%25,000
03/Jul/201905/Jul/201911/Oct/201998 Days8.000%8.050%202,000
03/Jul/201905/Jul/201910/Jan/2020189 Days8.995%9.050%55,000
26/Jun/201928/Jun/201927/Sep/201991 Days7.800%8.250%231,000
26/Jun/201928/Jun/201920/Dec/2019175 Days8.650%9.100%244,000
26/Jun/201928/Jun/201926/Jun/2020364 Days9.300%9.500%800,00040,000
12/Jun/201914/Jun/201913/Sep/201991 Days6.249%8.000%274,000
12/Jun/201914/Jun/201906/Dec/2019175 Days8.000%9.000%117,000
12/Jun/201914/Jun/201912/Jun/2020364 Days8.825%9.500%82,200
29/May/201931/May/201930/Aug/201991 Days6.500%7.000%230,000
29/May/201931/May/201929/Nov/2019182 Days7.300%8.800%140,000
29/May/201931/May/201929/May/2020364 Days8.900%9.450%30,000
08/May/201910/May/201916/Aug/201998 Days8.250%8.250%102,000
08/May/201910/May/201908/Nov/2019182 Days8.980%9.000%300,000111,000
08/May/201910/May/201908/May/2020364 Days9.500%9.500%10,000
10/Apr/201912/Apr/201912/Jul/201991 Days8.500%8.500%210,000
10/Apr/201912/Apr/201911/Oct/2019182 Days--100,000
10/Apr/201912/Apr/201910/Apr/2020364 Days8.900%8.900%8,700
03/Apr/201905/Apr/201912/Jul/201998 Days--300,000200,000
03/Apr/201905/Apr/201911/Oct/2019189 Days9.000%9.000%4,500
13/Mar/201915/Mar/201914/Jun/201991 Days8.000%8.100%500,000203,000
13/Mar/201915/Mar/201913/Sep/2019182 Days8.950%9.000%126,000
27/Feb/201901/Mar/201931/May/201991 Days8.050%8.100%400,000212,500
27/Feb/201901/Mar/201930/Aug/2019182 Days9.000%9.000%30,000
13/Feb/201915/Feb/201917/May/201991 Days7.850%8.250%111,500
13/Feb/201915/Feb/201916/Aug/2019182 Days8.800%9.000%200,00038,500
13/Feb/201915/Feb/201907/Feb/2020357 Days9.500%9.500%5,000
30/Jan/201901/Feb/201926/Apr/201984 Days8.000%8.250%150,000
30/Jan/201901/Feb/201926/Jul/2019175 Days8.950%9.000%9,000
30/Jan/201901/Feb/201924/Jan/2020357 Days9.500%9.500%5,000
23/Jan/201925/Jan/201926/Apr/201991 Days8.000%8.150%128,000
23/Jan/201925/Jan/201926/Jul/2019182 Days8.990%8.990%500
23/Jan/201925/Jan/201924/Jan/2020364 Days9.490%9.500%5,500
09/Jan/201911/Jan/201905/Apr/201984 Days7.900%8.000%300,000104,500
09/Jan/201911/Jan/201910/Jan/2020364 Days9.500%9.500%500