နိုင်ငံသား ( တစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် ပူးတွဲ )

အကောင့်ဖွင့်ပုံအဆင့်ဆင့်

 • အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ်များနှင့် အစုရှယ်ယာများအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်ရန် ငွေချေးသက်သေခံစာချုပ် ရောင်းဝယ်ခြင်း အကောင့်ဖွင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
 • ငွေချေးသက်သေခံစာချုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း အကောင့်ဖွင့်ရာတွင်

  • ၁။ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ရောင်းဝယ်ရန် အကောင့် အွန်လိုင်းမှ ဖွင့်လှစ်ရန် ဒီကို နှိပ်ပါ။
  • ၂။ CB Securities ရုံးချုပ် သို့ လာရောက်၍ သော်လည်းကောင်း။
  • ၃။ နီးစပ်ရာ CB ဘဏ်ခွဲ သို့သွားရောက်၍ သော်လည်းကောင်း။
  • ၄။ စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်လက်မှတ်ထိုး၍ နီးစပ်ရာ CB ဘဏ်ခွဲများ၌ သွားရောက်ပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ထိုစာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာပုံစံကို ဤနေရာတွင် Download လုပ်၍ စာရွက်ပုံစံထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ( လျှောက်လွှာပုံစံကို အရောင်ကာလာဖြင့် စာရွက်ထုတ်ယူရန် လိုအပ်ပါသည်။)
 • တစ်ဦးချင်းစာရင်း ဖွင့်လိုသူများသည် အဓိကစာရင်းရှင်နေရာတွင်သာ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပြီး ပူးတွဲစာရင်း ဖွင့်လိုသူများသည် ပူးတွဲလျှောက်ထားသူနေရာတွင်ပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

လျှောက်လွှာ ရယူရန်

 • ငွေချေးသက်သေခံစာချုပ်ရောင်းဝယ်ရန် စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ ရယူရန် နှိပ်ပါ။

 • အွန်လိုင်းအသုံးပြု ငွေချေးသက်သေခံစာချုပ်ရောင်းဝယ်ရန် စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ ရယူရန် နှိပ်ပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

တစ်ဦးချင်းစာရင်း ဖွင့်လိုသူများ

 • ၁။ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • ၂။ CB ဘဏ်ငွေစုစာအုပ်/ ဘဏ်စာရင်းအမှတ်
 • ၃။ Email လိပ်စာ။

ပူးတွဲစာရင်း ဖွင့်လိုသူများ

 • ၁။ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ (ပူးတွဲ)
 • ၂။ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မိတ္တူ
 • ၃။ CB Bank ပူးတွဲငွေစုစာအုပ်/ဘဏ်စာရင်းအမှတ်
 • ၄။ Email လိပ်စာ

Foreign Account

အကောင့်ဖွင့်ပုံအဆင့်ဆင့်

 • နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ငွေချေးသက်သေခံစာချုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း စာရင်းဖွင့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

လျှောက်လွှာ ရယူရန်

 • နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ငွေချေးသက်သေခံစာချုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း စာရင်းဖွင့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 • နိုင်ငံခြားသားများအတွက် ငွေချေးသက်သေခံစာချုပ်ရောင်းဝယ်ခြင်း စာရင်းဖွင့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

ကုမ္ပဏီအကောင့် ( ပြည်တွင်း )

လျှောက်လွှာ ရယူရန်

 • ကုမ္ပဏီများအတွက် ငွေချေးသက်သေခံစာချုပ်ရောင်းဝယ်ရန် စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ ရယူရန် နှိပ်ပါ။

 • အွန်လိုင်းအသုံးပြု ငွေချေးသက်သေခံ စာချုပ်ရောင်းဝယ်ရန် စာရင်းဖွင့်လျှောက်လွှာ ရယူရန် နှိပ်ပါ။

လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ

 1. ကုမ္ပဏီ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 2. ကုမ္ပဏီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျည်
 3. ကုမ္ပဏီ၏ DICA Extract ( Up to date)
 4. ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက် (စာရင်းဖွင့်လှစ်ရန် နှင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည့်သူကို သတ်မှတ်ပေးရန် ) နမူနာပုံစံကို ဤနေရာတွင် Download လုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။
 5. စီမံခန့်ခွဲသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ (သို့) နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္ထူ
 6. CB Bank ကုမ္ပဏီ ဘဏ်စာရင်းအကောင့်
 7. ရုံး၏ Email လိပ်စာ