အကျိုးဆောင်ခနှင့် ဝန်ဆောင်မှုနှုန်းထားများ

အရောင်းအဝယ်ပမာဏနှုန်းထားများ
1,000,000 ကျပ်နှင့်အောက်အရောင်းအဝယ် ပမာဏ၏ 1.0%
1,000,001 - 10,000,000 ကျပ်အရောင်းအဝယ် ပမာဏ၏ 0.7%
10,000,001 - 100,000,000 ကျပ်အရောင်းအဝယ် ပမာဏ၏ 0.5%
100,000,000 ကျပ် နှင့်အထက်အရောင်းအဝယ် ပမာဏ၏ 0.4%
  • အဝယ်အော်ဒါ ဖြစ်ပါက တံဆိပ်ခေါင်းခွန် 0.1% ပေးဆောင်ရမည်။