အရောင်းအဝယ်အော်ဒါများကို ဘယ်လိုတင်ရပါမလဲ။

အရောင်းအဝယ်အော်ဒါတင်ခြင်းကို

  1. CB Trader Mobile Application (သို့) CB Securities website မှတစ်ဆင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း။
  2. ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်၍ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း။
  3. CB Securities ရုံးသို့ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။