အမြတ်ဝေစုအား မည်ကဲ့သို့ ရရှိနိုင်မလဲ။

သင်၏ အစုရှယ်ယာများသည် အမြတ်ဝေစုခံစားခွင့်ရှိပါက သင်၏ ဘဏ့်အကောင့် သို့မဟုတ် ငွေချေးသက်သေခံရောင်းဝယ်ရန်အကောင့်ထဲသို့ စာရင်း၀င်ကုမ္မဏီမှ အမြတ်ဝေစုပေးသည့်နေ့မှ ရုံးဖွင့်ရက် တစ်ရက် သို့မဟုတ် နှစ်ရက်အတွင်း အမြတ်ဝေစုကို တိုက်ရိုက်လွှဲပြောင်းပေးမည်ဖြစ်ပါ