တင်ထားသောအော်ဒါများ အောင်မအောင် မည်ကဲ့သို့သိနိုင်ပါသလဲ။

  • သင်တင်ထားသော အရောင်းအဝယ်အော်ဒါအောင်မြင်ပါက “Trade Confirmation Letter” ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • ထိုနေ့၌ပင် “Combined Contract Note” ကိုလည်း ညနေ (၅)နာရီထက်နောက်မကျ၍ လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
  • မအောင်မြင်သွားသော အော်ဒါများသည် ထိုနေ့၏ အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ချိန် Matching time များအတိုင်း ဆက်လက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက်ပိတ်ချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သက်တမ်းကုန်သွားသော အော်ဒါများကို တစ်ဖန်ပြန်တင် နိုင်ပါသည်။