တင်ထားသောအော်ဒါများကို ပြောင်းချင်၊ ပယ်ဖျက်ချင်ပါက မည်သို့ပြုလုပ်ရမလဲ။

တင်ထားသောအော်ဒါများကို ပြောင်းချင်၊ ပယ်ဖျက်ချင်ပါက အရောင်းအဝယ်မဖြစ်ခင်အချိန် သို့မဟုတ် အရောင်းအဝယ် အပြည့်အဝမအောင်မြင်သည့်အချိန် များတွင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် –

  • ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပြု၍သော်လည်းကောင်း
  • CB Trader Mobile Application မှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

သို့သော် အော်ဒါအရောင်းအဝယ်ဖြစ်သွားပြီးပါက တင်ထားသောအော်ဒါအား ပယ်ဖျက်၍မရပါ။